Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Protokół z dn 1 marca 2019 r.
Protokół z dnia 1 marca 2019 r. z posiedzenia Komisji
Konkursowej powołanej Zarządzeniem 0050/15/2019 Wójta Gminy
Żórawina z dnia 8.02.2019 r.
13.05.2019 więcej
Informacja Wójta Gminy Żórawina z dn. 13.03.2019
Informacja Wójta Gminy Żórawina z dn. 13.03.2019
13.03.2019 więcej
Informacja Wójta Gminy Żórawina z dn. 13.03.2019
Informacja Wójta Gminy Żórawina z dn. 13.03.2019
13.03.2019 więcej
Zarządzenie Nr 22/2019
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu
ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie
upowszechniania sportu w 2019 r.
05.03.2019 więcej
Informacja Wójta Gminy Żórawina z dn. 28.02.2019
Informacja Wójta Gminy Żórawina z dn. 28.02. r.
28.02.2019 więcej
Zarządzenie Nr 0050/4/2019
Zarządzenie Nr 0050/4/2019 Wójta Gminy Żórawina w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego Gminy Żórawina.
18.01.2019 więcej
Informacja Wójta Gminy Żórawina a dnia 17.05.2018 r.
Informacja Wójta Gminy Żórawina a dnia 17.05.2018 r.
17.05.2018 więcej
Wyniki otwartego konkursu ofert w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Żórawina w 2018 r.
Wyniki otwartego konkursu ofert w dziedzinie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Żórawina w 2018 r.
23.02.2018 więcej
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Żórawina z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 r.
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Żórawina
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego za 2017 r.
22.02.2018 więcej
Zarządzenie Wójta Gminy Żórawina w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury fizycznej w 2018 r
Zarządzenie Wójta Gminy Żórawina w sprawie powołania komisji
konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania
publicznego w dziedzinie kultury fizycznej w 2018 r
15.02.2018 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się