Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr XVI/144/20
Uchwała nr XVI/144/20 w sprawie zmiany budżetu gminy Żórawina
na rok 2020.
04.06.2020 więcej
Uchwała nr XVI/143/20
Uchwała nr XVI/143/20 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla
Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania "Przebudowa
drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie chodnika w miejscowości
Nowojowice".
04.06.2020 więcej
Uchwała nr XVI/142/20
Uchwała nr XVI/142/20 w sprawie zmiany uchwały nr II/7/18 Rady
Gminy Żórawina z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania
stałej Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Przestrzegania Prawa
Rady Gminy
04.06.2020 więcej
Uchwała nr XVI/141/20
Uchwała nr XVI/141/20 w sprawie ustalenia planu dofinansowania
opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w
szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Żórawina.
04.06.2020 więcej
Uchwała nr XVI/140/20
Uchwała nr XVI/140/20 w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w
obrębie Żerniki Wielkie, gm. Żórawina wraz z prawem
własności budynku.
04.06.2020 więcej
Uchwała nr XVI/139/20
Uchwała nr XVI/139/20 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Gminy Żórawina.
04.06.2020 więcej
Uchwała nr XVI/138/20
Uchwała nr XVI/138/20 w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż
nieruchomości położonej w Żernikach Wielkich, gm. Żórawina
04.06.2020 więcej
Uchwała nr XVI/137/20
Uchwała nr XVI/137/20 w sprawie zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy nieruchomości, stanowiącej działkę nr 109 w
obrębie Jarosławice, gm. Żórawina.
04.06.2020 więcej
Uchwała nr XVI/136/20
Uchwała nr XVI/136/20 w sprawie zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy nieruchomości, stanowiącej działkę nr 4/4 w
obrębie Wilczków, gm. Żórawina.
04.06.2020 więcej
Uchwała nr XVI/135/20
Uchwała nr XVI/135/20 w sprawie zawarcia kolejnej umowy
dzierżawy nieruchomości, stanowiącej działkę nr 92/2, obręb
Galowice, gm. Żórawina.
04.06.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się