Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała XLVII-330-2018 w sprawie nadania statutu sołectwu Bratowice i nadanie statutu sołectwu Zagródki
Uchwała XLVII-330-2018 w sprawie nadania statutu sołectwu
Bratowice i nadanie statutu sołectwu Zagródki
06.09.2018 więcej
Uchwała XLVII-329-2018 w sprawie zmiany uchwały XLVI-315-2018
Uchwała XLVII-329-2018 w sprawie zmiany uchwały XLVI-315-2018
06.09.2018 więcej
Uchwała XLVII-328-2018 w sprawie przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskiej we Wrocławiu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Uchwała XLVII-328-2018 w sprawie przekazania do zaopiniowania
Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskiej we Wrocławiu regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków
06.09.2018 więcej
Uchwała XLVII-327-2018 w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Żórawina miejsc sprzedażny i podawania napojów alkoholowych
Uchwała XLVII-327-2018 w sprawie określenia maksymalnej liczby
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad
usytuowania na terenie Gminy Żórawina miejsc sprzedażny i
podawania napojów alkoholowych
06.09.2018 więcej
Uchwała XLVII-326-2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnych z zasobu Gminy Żórawina
Uchwała XLVII-326-2018 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomości rolnych z zasobu Gminy Żórawina
06.09.2018 więcej
Uchwała XLVII-325-2018 w sprawie uchwalenia mpzp dla obrębu geodezyjnego Jarosławice
Uchwała XLVII-325-2018 w sprawie uchwalenia mpzp dla obrębu
geodezyjnego Jarosławice
06.09.2018 więcej
Uchwała XLVI-324-2018 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Uchwała XLVI-324-2018 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy
19.07.2018 więcej
Uchwała XLVI-323-2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania gminy za rok 2017
Uchwała XLVI-323-2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania gminy
za rok 2017
19.07.2018 więcej
Uchwała XLVI-322-2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZOZ
Uchwała XLVI-322-2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZOZ
19.07.2018 więcej
Uchwała XLVI-321-2018 w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Wilczkowie
Uchwała XLVI-321-2018 w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż
nieruchomości w Wilczkowie
19.07.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się