Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr XV/132/20
Uchwała nr XV/132/20 w sprawie udzielenie pomocy rzeczowej dla
Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania "Przebudowa
drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie chodnika w miejscowości
Nowojowice".
14.02.2020 więcej
Uchwała nr XV/131/20
Uchwała nr XV/131/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Wrocławskiemu.
14.02.2020 więcej
Uchwała nr XV/130/20
Uchwała nr XV/130/20 w sprawie określenia zasad udzielania
dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Żórawina na
dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków lub zbiorników...
14.02.2020 więcej
Uchwała nr XV/129/20
Uchwała nr XV/129/20 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy
Żórawina na rok 2020 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii...
14.02.2020 więcej
Uchwała nr XV/128/20
Uchwała nr XV/128/20 w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/346/18
Rady Gminy Żórawina z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Żórawina.
14.02.2020 więcej
Uchwała nr XV/127/20
Uchwała nr XV/127/20 w sprawie planu pracy Rady Gminy Żórawina
na 2020 rok.
14.02.2020 więcej
Uchwała nr XV/126/20
Uchwała nr XV/126/20 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Żórawina na rok 2020.
14.02.2020 więcej
Uchwała nr XV/125/20
Uchwała nr XV/125/20 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rolnictwa, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Gminy
Żórawina na 2020 rok.
14.02.2020 więcej
Uchwała nr XV/124/20
Uchwała nr XV/124/20 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Oświaty, Kultury, Zdrowia i Przestrzegania Prawa Rady Gminy
Żórawina na 2020 rok.
14.02.2020 więcej
Uchwała nr XV/123/20
Uchwała nr XV/123/20 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Żórawina 2020 rok.
14.02.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się