Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zarządzenie NR 32/2020
Zarządzenie NR 32/2020 Wójta Gminy Żórawina z dnia 13.03.2020
w sprawie rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie
rozprzestrzenieniu się wirusa COVID-19 w Urzędzie Gminy
Żórawina.
13.03.2020 więcej
Harmonogram rekrutacji do placówek prowadzonych przez Gminę Żórawina
Harmonogram rekrutacji do placówek prowadzonych przez Gminę
Żórawina na rok szkolny 2020/2021
31.01.2020 więcej
Zarządzenie NR 0050/7/2020
Zarządzenie NR 0050/7/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy
Żórawina, w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej...
31.01.2020 więcej
Zarządzenie NR 0050.111.2019
Zarządzenie NR 0050.111.2019 w sprawie kontroli
przedsiębiorców prowadzących żłobki i kluby dziecięce oraz
zatrudniających dziennych opiekunów.
12.12.2019 więcej
Zarządzenie nr 0050.109.2019
Zarządzenie nr 0050.109.2019 z dnia 26 listopada 2019 r.
27.11.2019 więcej
Zarządzenia Wójta Gminy Żórawina z dnia 23 lipca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego
01.08.2019 więcej
Zarządzenie Nr 0050.65.2019
Zarządzenie Nr 0050.65.2019 Wójta Gminy Żórawina z 16 lipca
2019 r.
24.07.2019 więcej
Zarządzenie Nr 0050.59.2019
Zarządzenie Nr 0050.59.2019 Wójta Gminy Żórawina z 31 maja
2019 r.
02.06.2019 więcej
Zarządzenie Nr 0050.49.2019
Zarządzenie Nr 0050.49.2019 Wójta Gminy Żórawina z 30
kwietnia 2019 r.
30.04.2019 więcej
Zarządzenie Nr 27/2019
Zarządzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy Żórawina z dnia 13.03.2019
roku w sprawie utworzenia i zasad działania punktu
potwierdzającego profile zaufane ePUAP w Urzędzie Gminy
Żórawina.
19.03.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się